• Bizi Görürseniz içiniz rahat olsun.

Bütünleşik Planlama ve Fizibilite Çalışmaları

RoyalCert, işveren ve müşterilerinin kamu veya özel yatırımlarının planlanması aşamasında sosyal, ekonomik, mali, çevresel ve teknik verileri entegre bir şekilde dikkate alarak ve fırsatlar ile riskleri analiz ederek; işveren ve müşterilerinin karar alma sürecine temel teşkil edecek, mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılabileceği en uygun çözümlerin belirlenmesini sağlamaktadır.

 • İşveren ve Müşteriler ile İhityaçların Belirlenmesi
 • Pazar Araştırması ve Analizi
 • Kapasite ve Yer Seçimi
 • Kaynak Araştırması
 • Arazi ve Altyapı Etüdü
 • Teknoloji Seçimi
 • Uygulama Planlanması ve Programı
 • Teknik Değerlendirme
 • Talep Analizi
 • Yatırım ve İşletme Dönemi Gelir/Gider Analizi
 • Sosyo-Ekonomik Analiz ve Değerlendirme
 • Fayda - Maliyet Analizi Finansal Planlama, Analiz ve Değerlendirme
 • Duyarlılık Analizi
 • Proje alanındaki mevcut çevresel koşulların, koruma alanlarının ve hassas ekosistemlerin belirlenmesi
 • Çevresel etkilerin saptanmasına ilişkin yöntem ve araçların belirlenmesi
 • Olası çevresel etkilerin saha / laboratuvar araştırmaları ve etütleri yardımıyla belirlenmesi
 • Çevresel etkilerle ve gerekli izinlerle ilgili standartların ve yasal mevzuatın belirlenmesi
 • Etkilerin dönemsel dağılımının (yatırım ve işletme dönemleri) belirlenmesi
 • Analiz ölçütlerinin nicelik ve nitelik olarak belirlenmesi
 • Alternatif proje, koridor, güzergah, yer, teknoloji ve tasarımların çevresel etkiler, maliyet ve diğer koşullar açısından karşılaştırılması
 • Çevreye verilen zararı önleyici veya azaltıcı önlemlerin belirlenmesi
 • Çevresel izleme yönteminin belirlenmesi
 • Çevre yönetimi planı ile belirlenen önlemlerin izlenmesine ilişkin programın hazırlanması
 • Önleyici veya azaltıcı tedbirler, çevre yönetimi amacıyla personel istihdam etme, eğitim ve izleme ile ilgili alternatif yatırım maliyetleri ve işletme giderlerinin belirlenmesi
 • Çevresel etkilerin ve önleyici tedbirlerin fayda ve maliyetlerinin parasal olarak belirlenerek fayda-maliyet analizine dahil edilmesi
 • Proje paydaşlarına ve halka proje ve çevresel etkileri hakkında bilgi aktarılması ve görüşlerin alınması
 • Projenin ilgili yasal mevzuat uyarınca çevre ile ilgili gerekli izinlerinin alınması
 • Mevcut Durum Analizi
 • Gözlemler
 • Talepler
 • Olması Gerekenler
 • Yatırım ve İşletme Dönemi Gelir ve Gider Analizi
 • Ekonomik Analiz ve Değerlendirme
 • Fayda - Maliyet Analizi
 • Finansal Planlama, Analiz ve Değerlendirme
 • Metraj ve Keşif Hazırlanması
 • Bütçe ve Nakit Akış Programı Hazırlanması ve Takibi
 • Maliyet Yönetimi / Maliyet Kontrol