• Bizi Görürseniz içiniz rahat olsun.

Mühendislik ve Mimari Hizmetler

RoyalCert, bünyesinde çalışmakta olan farklı disiplinlerde uzmanlık sahibi çalışanları ve danışmanları / ortakları / alt yüklenicileri ile mimarlık ve mühendislik dallarında hem proje planlama ve hazırlama , hem de proje uygulama dönemlerinde faaliyet alanlarında her türlü hizmeti sunmaktadır.

Farklı disiplinlerdeki uzmanlarımız büyük boyutlu projelerde entegre mimarlık / mühendislik hizmeti sunacak şekilde ortak bir çalışma platformu oluşturmakta ve tecrübelerini birlikte projelere yansıtmaktadır.

Bu kapsamında sunduğumuz detaylı hizmetler aşağıdaki alanları kapsamaktadır :

 • Konsept Tasarım
 • Ön Tasarım
 • Uygulama / Kesin Tasarımı Detay Tasarımı
 • Metraj ve Keşif Hazırlanması
 • As-Built Tasarımı
 • Bağımsız Kontrol Mühendisliği / Tasarım Kontrolu – Doğrulama
 • İhale Stratejisinin Belirlenmesi ve Yürütülmesi belirlenmesi
 • İş Paketlerinin Belirlenmesi
 • İş Paketlerine ilişkin Bütçe ve İş Programının Hazırlanması ve İhale Süreci Boyunca Takibi
 • İhale Takviminin Belirlenmesi ve Takibi
 • İşveren / Müşteri Görüşleri Doğrultusunda Önemli Teknik, Ticari ve Hukuki Hususların Tespiti
 • İş Paketleri için Ön Yeterlik / İhale Dokümanları, Metraj / Keşif ve Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
 • Ön Yeterlik / İhale Süreçlerinin (Davet, Soru/Cevap, Değerlendirme) Yönetimi
 • Sözleşme Dosyasının İmzaya Hazırlanması
 • Tedarikçi / Yüklenici Seçimi Yapıldıktan Sonra Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesine Kadar Olan Sürecin Yönetilmesi
 • Tasarım girdilerinin (sahada yapılan zemin, vb. araştırma ve etütler dahil) belirlenmesi ve toplanması veya toplanmasının koordinasyonu
 • Tasarım çıktılarının ilgili ulusal ve/veya uluslararası standartlar, şartnameler, yönetmelikler ve yasal mevzuata uygun olarak hazırlanması veya uygunluğunun kontrol edilmesi
 • Tasarım çıktılarının gözden geçirilmesi, varsa eksik ve yanlışlıkların belirlenmesi ve düzeltilmesinin sağlanması
 • Tasarımın ekonomiklik, güvenlik ve yapılabilirlik açısından değerlendirilmesi ve optimizasyonu, bu amaçla alternatif tasarım yöntemleri ve sistemlerin önerilmesi / seçiminde yardım ve gerekli düzeltmelerin yapılmasının sağlanması
 • Farklı proje disiplinleri (güzergah, mimari, statik, elektrik, mekanik, altyapı, peyzaj, vb.) ve inşaat sahası - proje arasında koordinasyonun ve organizasyonun sağlanması, anlaşmazlıkların çözülmesi
 • Farklı disiplinlere ait tasarımların süperpoze edilerek kontrol edilmesi, varsa eksik veya yanlışlıkların belirlenmesi ve düzeltilmesinin sağlanması
 • Gerektiğinde tasarım çıktıları (çizim, hesap raporu) revizyonlarının yapılması veya ilave tasarım çıktılarının hazırlanması
 • Saha uygulaması öncesi son tasarımın kontrol edilmesi ve uygunluğunun bildirilmesi / onaylanması
 • Metrajların hazırlanması veya proje müellifleri tarafından hazırlanan metrajların kontrol edilmesi, varsa eksik veya yanlışlıkların belirlenmesi ve düzeltilmesinin sağlanması
 • İlgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması veya ilgili koordinasyon ve takibin sağlanması
 • İnşaat süresince oluşabilecek tasarım değişikliklerinin takip ve kontrol edilmesi
 • As-built tasarımların hazırlanması veya hazırlanmasının takip ve kontrol edilmesi