• Bizi Görürseniz içiniz rahat olsun.

Enerji Yönetimi

Enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak üzere yürütülen eğitim, etüt, ölçüm, izleme, planlama ve uygulama faaliyetleri enerji yönetimi olarak tanımlanmaktadır. Yıl içerisinde yapılan periyodik saha kontrolleri ile gerçekleştirilmektedir.

Toplam enerji maaliyetlerinin toplam üretim maliyetlerinin %50’sinin üzerine çıktığı ve Enerji Kanunu’nun enerjinin etkin kullanılması, gereksiz tüketiminin önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin arttırılması yönündeki yaptırımı da düşünülecek olursa, enerji tasarrufuna gidilmesi ve bir enerji yönetim sistemi oluşturması önemsenmelidir.


ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ ZORUNLULUĞU

5627 Enerji Verimliliği Kanunu ile Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Gereğince

Sanayi Tesislerinde;

 • Yıllık enerji tüketimi 1000 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) ve üzeri olan işletmelerde enerji yönetici atanması,
 • 50000 TEP ve üzeri olan işletmelerde, enerji yöneticisinin sorumluluğunda enerji yönetim birimi oluşturması gerekmektedir.
 • Organize sanayi bölgelerinde (OSB) bulunan ve yıllık enerji tüketimi 1000 TEP'in altında olan işletmelere hizmet vermek üzere OSB'lerde enerji yönetim birimi oluşturulması,
 • 100 MW ve üzerinde kurulu güce sahip elektrik üretim santrallerinde enerji yöneticisi atanması zorunludur.

Ticari ve Hizmet Binalarında;

 • Toplam inşaat alanı en az 20000 m2 veya yıllık tüketimi 500 TEP olan ticari binalarda enerji yönetici atanması veya enerji yöneticilerinden hizmet alınması
 • Toplam inşaat alanı en az 10000 m2 veya yıllık enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu binalarında enerji yöneticisi atanması veya enerji yöneticilerinden hizmet alınması zorunludur.

ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ KAPSAMINDA YAPILAN FAALİYETLER

 • Enerji yönetimi konusunda hedef ve öncelikleri tanımlayan bir enerji politikasının oluşturulması, enerji yöneticisinin veya enerji yönetim biriminin hiyerarşik yapı içindeki yerinin, görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanması, bunları yazılı kurallar halinde yayımlamak suretiyle tüm çalışanların ve enerji yönetimi faaliyetleri ile ilgili kişilerin bunlardan haberdar edilmesi
 • Tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesine, gereksiz ve bilinçsiz kullanımın önlenmesine yönelik önlemlerin ve prosedürlerin belirlenmesi, tanıtımının yapılması ve çalışanların bilgi ve bilinç düzeyini artırıcı eğitim programları düzenlenmesi
 • Enerji tüketen sistemler, süreçler veya ekipmanlar üzerinde yapılabilecek tadilatların belirlenmesi ve uygulanması
 • Etütlerin yapılması, projelerin hazırlanması ve uygulanması
 • Enerji tüketen ekipmanların verimliliklerinin izlenmesi, bakım ve kalibrasyonlarının zamanında yapılması
 • Yönetime sunulmak üzere, enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların planlarının, bütçe ihtiyaçlarının, fayda ve maliyet analizlerinin hazırlanması
 • Enerji tüketiminin ve maliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve periyodik raporlar üretilmesi
 • Enerji tüketimlerini izlemek için ihtiyaç duyulan sayaç ve ölçüm cihazlarının temin edilmesi, montajı ve kalibrasyonlarının zamanında yapılması
 • Özgül enerji tüketiminin, mal veya hizmet üretimi ile enerji tüketimi ilişkisinin, enerji maliyetlerinin, işletmenin enerji yoğunluğunun izlenmesi ve bunları iyileştirici önerilerin hazırlanması
 • Enerji kompozisyonunun değiştirilmesi ve alternatif yakıt kullanımı ile ilgili imkanların araştırılması, çevrenin korunmasına, çevreye zararlı salımların azaltılmasına ve sınır değerlerin aşılmamasına yönelik önlemlerin hazırlanarak bunların uygulanması
 • Enerji ikmal kesintisi durumunda uygulanmak üzere petrol ve doğal gaz kullanımını azaltmaya yönelik alternatif planların hazırlanması
 • Enerji kullanımına ve enerji yönetimi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin yıllık bilgilerin her yıl Mart ayı sonuna kadar Enerji Verimliliği ve Çevre Daire Başkanlığına gönderilmesi
 • Toplam ve birim ürün veya fayda başına karbondioksit salımlarının ve enerji verimliliği tedbirleri ile azaltılabilecek salım miktarlarının belirlenmesi