• Bizi Görürseniz içiniz rahat olsun.

Verimlilik Artırıcı Proje

Endüstriyel işletmelerde; enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için hazırlanan projeler Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) olarak ifade edilmektedir. VAP endüstriyel işletmelerde enerji atıklarının, kayıpların ve verimsizliklerin giderilmesi için gerekli önlemlerin uygulanması amacıyla hazırlanır.


5627 sayı ve 18/4/2007 tarihinde yürürlüğe giren “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 28097 sayılı, 27/10/2011 tarihli “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında endüstriyel işletmelerde verimlilik arttırıcı projelerin uygulamasına yönelik yapılan destekler yer almaktadır. Verimlilik Arttırıcı Projelerinin desteklenmesini isteyen işletmeler, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı (EVÇED) tarafından tebliğ olarak yayımlanan usul ve esaslara uygun olarak bu alanda yetkilendirilmiş şirketlere hazırlattıkları projelerini belirlenen tarihler içerisinde EVÇED’e sunar. EVÇED, internet sayfası üzerinden ilan etmek suretiyle, başvuru almayabileceği gibi başvuru dönemini erteleyebilir.

RoyalCert Enerji uzman ekibi ile birlikte, verimlilik arttırıcı projelerin oluşturulması için etüt çalışmaları düzenler ve işletme için verimli olduğu belirlenen projeleri yönetime bildirir; yönetim tarafından yatırıma uygun bulunan VAP için gerekli başvurular yapılır ve takibi gerçekleştirilir.

Yıllık toplam enerji tüketimleri 500 TEP ve üzeri olan ticaret ve/veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeler VAP desteklerinden yararlanmak için EVÇED’e başvuruda bulunabilir.


VAP DESTEK MİKTARI

Projesinde belirlenmiş KDV hariç toplam yatırım bedeli en fazla 5.000.000 TL olan Verimlilik Arttırıcı Projeler, en fazla %30 oranında hibe olacak şekilde destek verilmektedir.

İşletmeler destek alınmasını talep ettikleri verimlilik arttırıcı projeler için yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık (EVD) firmalarından aldıkları hizmet ile oluşturulan etüt çalışmalarını gerçekleştirmiş olup, belirlenen enerji tasarrufunu garanti eder. Bakanlık başvuru sonrasında mevcut durum analizini yerinde ziyaret ederek doğrular ve VAP uygulaması sonrasında garanti eden değerlerin gerçeğe uygunluğunu denetler.


GÖNÜLLÜ ANLAŞMA DESTEKLERİ

Gönüllü Anlaşma, bir endüstriyel işletmenin geçmiş beş yıllık referans enerji yoğunluğuna göre anlaşma yapıldıktan sonraki üç yılda enerji yoğunluğunu ortalama olarak en az %10 oranında azaltmayı taahhüt ederek Bakanlık ile yaptığı anlaşmayı ifade etmektedir.Gönüllü anlaşma destekleri kapsamında taahhüdünü yerine getiren bir işletmenin anlaşmanın yapıldığı yıla ait enerji giderinin 1.000.000 TL’yi geçmemek kaydıyla %20’si destek mahiyetinde nakdi olarak karşılanır.Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 500 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeler Gönüllü Anlaşma desteklerinden yararlanmak için başvuruda bulunabilirler.Gönüllü Anlaşma başvuruları her yıl Ekim ayında Bakanlığımız (Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı) tarafından kabul edilmektedir.


5.BÖLGE TEŞVİKLERİ

Bakanlığın vereceği proje onayına istinaden yıllık asgari 500 TEP enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut duruma göre en az %20 oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan ve sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar, yapılacağı bölgeye bakılmaksızın 5. Bölgede yapılacak olan yatırımlara sağlanan teşviklerden yararlandırılmaktadır.Faydalanılacak teşvikler, katma değer vergisi istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği ve yatırım yeri tahsisidir.Enerji verimliliği yatırım projelerinin 5. Bölge teşvikleri kapsamında değerlendirilmesini isteyen işletmeler başvurularını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yaparlar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, projenin enerji verimliliği açısından uygunluğunu değerlendirmek üzere Bakanlığımıza (Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı) gönderir.


KOSGEB ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ

İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında Ön ve Detaylı Etüt, Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) İçin Danışmanlık ve Enerji Yöneticisi Eğitimi hizmetlerine destek verilir.