• Bizi Görürseniz içiniz rahat olsun.

Proje Yönetimi ve Denetim Hizmetleri

ROYALCERT, hem kamu hem de özel sektörde faaliyet gösteren işveren ve müşterilerinin farklı faaliyet alanlarındaki projelerinin belirlenen ve onaylanan kapsam dahilinde, onaylanan iş programının içinde, onaylanan bütçenin içinde ve tüm proje paydaşlarının memnuniyeti ile tamamlanması halinde başarılı olacağı ve dengeli olmasının projelerin kalitesini beraberinde getirdiği bilinciyle proje yönetimi süreçlerini tüm bilgi alanlarında Proje Yaşam Döngüsü boyunca hayata geçirmektedir.

ROYALCERT, üstlendiği projelerde Proje Yönetimi’nin temel ilkeleri olan

 • proje yönetim teknikleri ve araçlarının standart bir metodoloji dahilinde ve entegre bir şekilde uygulanması,
 • yönetim bilgi birikimine, deneyime ve gerekli becerilere sahip lider özellikli proje yöneticilerine sahip olunması,
 • yönetimin, projenin tüm boyutlarını ve aşamalarını kapsayacak şekilde ve projenin yaşam döngüsü boyunca devamının sağlanmasını şirket felsefesi olarak benimsemiş ve organizasyonunu bu kültüre uygun olarak yapılandırmıştır.

ROYALCERT, yukarıda sıralanan yönetim faaliyetlerini yürürlükteki yasal mevzuat, tüzükler, yönetmelikler, standartlar, şartnameler ve uluslararası kabul görmüş teknik ve uygulamalara uygun olarak yürütmekte olup; ayrıca şirket bünyesinde kullanılmak üzere yönetim faaliyetleri ile ilgili prosedürler geliştirmiştir.

ROYALCERT, yukarıda açıklanan yaklaşımı Proje Planlama ve Hazırlama Hizmetleri, Tasarım ve Arayüz Yönetimi, Proje ve Saha Kontrollüğü ve Yönetimi ve Testler, İşletmeye Alma, İşletme ve Bakım, Eğitim Yönetimi ve Desteği kapsamındaki diğer hizmetler ile bütünleşik olarak uygulamakta ve böylelikle işveren ve müşterilerinin “anahtar teslim” çözüm ortağı olabilmektedir.

ROYALCERT, karmaşık ve birbiri ile bağlantılı birden çok projeden oluşan yatırımlara program yönetimi anlayışıyla yaklaşmakta ve aşağıda listelenen hizmetleri yürütülmektedir :

 • Kapsam Yönetimi
 • Zaman Yönetimi
 • Kalite Yönetimi
 • Maliyet Yönetimi
 • Tedarik ve Sözleşme Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Entegrasyon Yönetimi
 • İletişim ve Dokümantasyon Yönetimi
 • Projenin genel sevk ve Projenin genel sevk ve idaresini sağlamak, eylem planlarını hazırlamak
 • Mevcut kaynakların en optimum şekilde kullanılmasını sağlayacak şekilde inşaat ve saha faaliyetlerinin planlanmasını, koordinasyonunu ve kontrolunu sağlamak
 • Tasarım ve Arayüz Yönetimi
 • Tedarikçi ve yüklenici seçim sürecini yönetmek , sipariş ve satın alma aşamalarını takip etmek
 • İş ilerlemelerinin onaylı iş programına, malzeme / ekipman tedarik programına, bütçeye ve finansal planlara uygunluğunu takip etmek, kritik imalat / malzeme tedariği / izin / onay aktivitelerini belirlemek, güncel bilgilerle doğrulamak, maliyet kontrol sistemi oluşturmak ve işletmek, planlanan – gerçekleşen analizi yapmak, sapmaları tespit etmek, işlerin hızlandırılması ve sapmalarla ilgili gerekli önlemleri almak
 • Kalite Güvence / Kalite Kontrol Planlarını (prosedürler, iş metodları ve kontrol formları) hazırla(t)mak, kontrol etmek, onaylamak, gerektiğinde revize et(tir)mek, sürekli izlemek ve denetlemek
 • Günlük inşaat ve saha faaliyetlerini izlemek, denetlemek, koordine etmek ve yönetmek
 • Tedarikçiler ve yükleniciler tarafından sunulan malzeme, ekipman, tesis ve işçiliğin miktar ve kalite açısından uygunluğunu kontrol etmek, onaylamak, ilgili garanti belgelerinin temin edilmesini sağlamak
 • Sahada veya laboratuvarda yapılan periyodik ve nihai muayene, ölçüm ve testleri yap(tır)mak, sürekli izlemek, kontrol etmek, değerlendirmek ve onaylamak
 • Tamamlanan / onaylanan / kabul edilen işlere ilişkin fiziki gerçekleşmeleri ve miktarları belirlemek, aylık ve kesin hakedişleri hazırla(t)mak, incelemek, gerektiğinde düzeltmek, onaylamak
 • Yüklenicilerin makina, ekipman, araç / gereçlerinin ve teknik personelinin zamanında ve uygun şekilde işbaşında bulunmalarını teminen listesini ve durumlarını / yeterliklerini izlemek, güncelleştirmek ve düzeltilmesi istenen durumlarla ilgili talimat vermek
 • Yüklenici tesisleri, atölyeleri, ambarları, vb. yerleri kontrol etmek, değerlendirmek ve düzeltilmesi istenen durumlarla ilgili talimat vermek
 • Tedarikçi ve yükleniciler tarafından sigortaların istenen zamanda ve kapsamda yaptırılmasını takip etmek, poliçelerin işlerliğini izlemek
 • İnşaat ve saha faaliyetleri ile ilgili riskleri belirlemek ve analiz etmek, gelişmelere göre değerlendirme yapmak, risklerin önlenmesi veya en aza indirilmesi için yönetim faaliyetlerini yürütmek
 • Değişiklik ve/veya hak taleplerinin (süre uzatımı, ilave ödeme, yeni fiyat tespiti, vb.) oluşması halinde gerekli incelemeleri ve değerlendirmeleri yapmak, değişiklik emirlerini hazırlanmak, işveren ve müşterilerine görüş bildirmek ve sonuçlandırılmaları adına gerekli çalışmaları yürütmek
 • İşveren / müşteri ve yükleniciler / tedarikçiler arasında ortaya çıkabilecek her türlü teknik, idari ve hukuki sorunların, ihtilaf ve anlaşmazlıkların çözümünde işveren / müşteriye yardımcı olmak, görüş bildirmek, gerekli teknik dokümanları hazırlamak ve koordinasyonu sağlamak
 • Tüm proje paydaşları (işveren / müşteri, yükleniciler / tedarikçiler, kamu kurum ve kuruluşları, finansman kuruluşları, sivil toplum örgütleri, kamuoyu, vb.) arasında iletişimi ve koordinasyonu sağlamak
 • Dokümantasyon, kayıt ve arşiv sistemini geliştirmek ve yürütmek
 • Tedarikçiler ve yükleniciler tarafından sunulması gereken dokümanların zamanında sunulmasını sağlamak; sunulan dokümanları gözden geçirmek, gerektiğinde revize ettirmek, onaylamak
 • İnşaat ve saha faaliyetlerinin ilerlemesini ve uygulamasını uygun şekilde belgelemek amacıyla her türlü kayıtları (tutanak, rölöve, ataşman, plankote, rapor, şantiye defteri, vb.) hazırlamak, onaylamak ve arşivlemek
 • Tedarikçiler ve yükleniciler ile yazışmaları takip etmek; gelen yazıları incelemek, değerlendirmek ve cevaplanmasını sağlamak
 • İşveren ve müşterilere inşaat ve saha faaliyetlerinin ilerlemesini ve geleceğini tüm boyutlarıyla (tedarikçi ve yüklenici faaliyetlerinin kapsam, kalite, süre ve mali durumu ve gelecek projeksiyonu) kapsamlı ve düzenli (periyodik) bir şekilde raporlamak
 • Periyodik koordinasyon toplantıları düzenlemek, tutanakları hazırlamak ve alınan kararların uygulamasını izlemek
 • ş Sağlığı / Güvenliği Yönetimi ile ilgili Planları (prosedürleri) hazırla(t)mak, kontrol etmek, onaylamak, gerektiğinde revize et(tir)mek, sürekli izlemek ve denetlemek, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak
 • Çevre Yönetimi ile ilgili Planları (prosedürleri) hazırla(t)mak, kontrol etmek, onaylamak, gerektiğinde revize et(tir)mek, sürekli izlemek ve denetlemek, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak; inşaat öncesi / sırası / sonrası inşaat ve saha faaliyetlerinin Çevresel Etki Değerlendirme çalışması ile belirlenen hususlar doğrultusunda yürütülmesini temin etmek
 • Testler, İşletmeye Alma, İşletme ve Bakım, Eğitim Yönetimi ve Desteği hizmetlerini yürütmek
 • Testler, İşletmeye Alma, İşletme ve Bakım planlarını (zamanlama, roller ve sorumluluklar, iletişim ve raporlama, onaylar ve koordinasyon, vb.) hazırlanmak ve yönetmek
 • Sistem, entegrasyon ve saha kabul testlerinin onaylı planlara uygun olarak yapılmasını sağlamak, testleri izlemek, kontrol etmek, değerlendirmek ve onaylamak
 • Tapu, imar, iskan, sicil, tescil, vb. işlemlerini yönetmek ve koordine etmek
 • Tedarikçiler ve yükleniciler tarafından malzeme, ekipman, tesis ve sistemlere ait işletme ve bakım el kitaplarının hazırlanmasını sağlamak, incelemek, gerekmesi halinde hataları düzelttirmek ve eksikleri tamamlatmak
 • İşveren / müşterinin işletme ve bakım ile ilgili organizasyonunun teşkili, geliştirilmesi ve modernizasyonu için destek hizmetleri sağlamak
 • İşletme ve bakım eğitimlerini (idari ve teknik konularda kurs ve saha uygulamaları) planlamak, koordine ve dokümante etmek, yürütmek ve yönetmek
 • İşletme ve bakım için gerekli yedek parçaların tespiti, sevkiyatı, teslimatı ve stoklanması ile ilgili faaliyetleri kontrol ve koordine etmek
 • Deneme işletmesi ve işletmeye alma süreçlerini izlemek, kontrol etmek, değerlendirmek ve yönetmek
 • Geçici Kabul işlemlerini yönetmek ve ilgili tutanağı düzenlemek
 • Geçici Kabul sırasında tespit edilen eksik veya hatalı işlerin düzeltilmesini takip etmek, gerçekleşmeleri tespit / koordine / dokümante etmek
 • Kesin Hesapları hazırla(t)mak, kontrol etmek ve onaylamak
 • Tedarikçiler ve yüklenicilerin sözleşmeleri doğrultusunda kusur sorumluluk ve garanti dönemine ilişkin taahhütlerinin uygulanmasını sağlamak, takip ve kontrol etmek
 • Kesin Kabul testlerini yap(tır)mak, izlemek, kontrol etmek, değerlendirmek ve onaylamak
 • Kesin Kabul işlemlerini yönetmek ve ilgili tutanağı düzenlemek
 • Proje ile ilgili tüm bilgi ve belgelere ait arşivi oluşturmak ve Proje Tamamlanma / Kapanış Raporu ile birlikte işveren / müşteriye teslim etmek
 • İşletme ve bakım döneminde işveren ve müşteriye destek ve denetim hizmetleri sunmak